INFORMACIÓ LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els àudios, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (CPABLL), o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al CPABLL.

Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions establertes legalment per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Qualsevol accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut de les pàgines com el codi, llevat que es disposi de l'autorització expressa i per escrit del CPABLL. Els usuaris no poden vendre ni cedir ni que sigui gratuïtament, sota cap concepte, la informació que es facilita en aquesta pàgina.
  • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del CPABLL o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. El CPABLL no es responsable de l'ús de tercers de la informació continguda en el web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicacions.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  • El CPABLL compleix estrictament la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir les vostres dades personals, i preservar-ne la privacitat i la confidencialitat.
  • Les comunicacions de l’usuari del web que continguin dades personals es fan en un entorn segur (a l’URL del web hi ha la icona d’un cadenat tancat) amb l’objectiu de garantir, en la mesura del que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest entorn permet encriptar la informació transmesa entre els usuaris i el CPABLL.
  • El CPABLL és el responsable de les dades recollides en els seus formularis. Si actua per compte d’un ens local o de qualsevol altre organisme com a encarregada del tractament, ha d’indicar-ne el responsable.
  • La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s'ha d'incloure en el mateix formulari (la finalitat del tractament, la cessió a tercers, el termini de conservació, etc.).
  • Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les vostres dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat).
  • Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, si ho considereu oportú, podeu presentar la reclamació corresponent al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
  • Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona.
  • Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les vostre dades, en els termes inclosos en la legislació vigent, a la Seu electrònica: (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades), presencialment o per correu a l'Oficina del Registre General de la Diputació de Barcelona: (https://www.diba.cat/web/registre), adjuntant-hi una còpia del vostre document d’identitat.